Kasa fiskalna zywotnosc

Na polu Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które dostarczają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, i nie rzadko i do utraty ludzkiego życia. Do wybuchu może wywołać powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest realizowana, robiona i przechowywana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową zachodzi zazwyczaj w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich a na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Unii Europejskiej, i stosowanego w gronie wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty wejścia w mieszkanie dyrektywy ATEX każde tego pokroju urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX a być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do skorzystania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób siedzących w miejscu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest dawana do sprzętów mających inne źródło zapłonu, bo w ich przypadku istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej i ogromniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest poważnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wypływających z podporządkowania się temu typowi można wymienić:

zapewnienie bezpieczeństwa miejsca pracy dla ludzi w punktach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w pracy, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny pracy a jednostek dorosłych.